środa, 19 lipiec 2023 12:50

Jak działa skarga wierzyciela na czynności komornika ?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
właściciel nieruchomości właściciel nieruchomości pixabay

Wierzycielowi, który prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi, który nie uregulował swoich należności wobec niego, przysługuje skarga na czynności komornika. Pozwala ona na kontrolę działań komornika w świetle przepisów postępowania egzekucyjnego.

 

Skargę na czynności komornika reguluje art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego. Jest to narzędzie, którego może użyć osoba niezadowolona z działania komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego. Skarga ma służyć ochronie interesów osoby, która ją wnosi, a także pozwolić na kontrolę działania komornika przez sąd. Można zaskarżyć również zaniechanie komornika, czyli brak jego działania.

Skargę może wnieść każda osoba, jeżeli czynności komornika naruszają jej prawa albo im zagrażają, w tym przede wszystkim wierzyciel albo dłużnik. Może być to na przykład dłużnik, który jest właścicielem nieruchomości w przypadku, gdy prowadzona jest egzekucja z nieruchomości.

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu, ale nie jest to obowiązkowe. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

W formularzu należy opisać zaskarżaną czynność poprzez określenie jej rodzaju czynności. Należy także wskazać datę jej dokonania, osoby lub przedmiotu, do którego się odnosiła, w przypadku egzekucji z nieruchomości należy wskazać nieruchomość wraz z numerem księgi wieczystej. Można zaskarżyć część czynności komornika poprzez odniesienie się do jednego z punktów postanowienia komornika.

Skargę należy wnieść w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności bezpośrednio do komornika sądowego. Następnie komornik ma trzy dni na ustosunkowanie się do skargi – uwzględnienie jej albo przekazanie skargi wraz z aktami sprawy egzekucyjnej do sądu rejonowego.

Wniesienie skargi na czynności komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, co należy ocenić jako rozwiązanie korzystne dla wierzyciela, chyba że sąd postanowi inaczej. Sąd ma obowiązek rozpoznać skargę w terminie tygodnia. Na postanowienie sądu w przedmiocie skargi przysługuje zażalenie.